Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Приватне підприємство «Виробничо-конструкторське об’єднання «МААНС», що далі іменується – Постачальник, в особі в.о. директора Степанчука Володимира Миколайовича.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується передати Покупцю у власність сільськогосподарську техніку (далі по тексту - Товар), а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти й оплатити визначений цим договором Товар.

1.2. Назва Товару, його загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), місце (адреса) поставки та ціна Товару зазначаються у відповідній Специфікації (Додатку), що укладається Сторонами на кожну партію Товару та є невід’ємною частиною цього договору.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.4. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Договору дорівнює сумарній вартості поставленого Постачальником та прийнятого Покупцем Товару протягом дії цього Договору.

2.2. Ціна Товару вказується у відповідній Специфікації (Додатку), яка є невід’ємною частиною цього договору.

2.3. Покупець зобов’язується оплатити Товар шляхом перерахування грошових коштів в наступному порядку:

2.3.1. Авансовий платіж у розмірі 50% (п’ятдесяти відсотків) від загальної вартості Товару, визначеної у відповідній Специфікації (Додатку), яка є невід’ємною частиною цього договору, на поточний рахунок Постачальника, протягом 7 (семи) банківських днів з моменту підписання відповідної Специфікації (Додатку), яка є невід’ємною частиною цього договору.

2.3.2. Другий платіж у розмірі 25% (двадцяти п’яти відсотків) від загальної вартості Товару, визначеної у відповідній Специфікації (Додатку), яка є невід’ємною частиною цього договору, на поточний рахунок Постачальника, протягом 2 (двох) банківських днів з дня повідомлення Постачальника про готовність Товару до відвантаження.

2.3.3. Остаточний розрахунок у розмірі 25% (двадцяти п’яти відсотків ) від вартості Товару, визначеної у відповідній Специфікації (Додатку), яка є невід’ємною частиною цього договору, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання Покупцем Товару та підписання Сторонами відповідної накладної. Датою поставки є дата вказана у відповідній видатковій накладній.

3. СТРОК, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1. Строк поставки Товару: визначається Сторонами в відповідній Специфікації на Товар.

3.2. Адреса (місце) поставки кожної партії Товару зазначається у Специфікації (Додатку), що є невід’ємною цього договору (надалі – Місце поставки).

3.3. Поставка Товару за цим Договором здійснюється Постачальником на умовах EХW, згідно правил «Інкотермс» (в редакції 2010 року) за адресою, що визначена у відповідній Специфікації до цього договору.

3.4. Приймання Товару за кількістю, комплектністю, асортиментом здійснюється Сторонами під час передачі Товару згідно накладної та підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару.

3.5. Датою поставки Товару вважається дата фактичної передачі Товару.

3.6. Право власності на Товар та ризики його випадкового пошкодження або знищення переходять від Постачальника до Покупця в момент фактичної передачі Товару Покупцю.

4. АСОРТИМЕНТ, КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЯКОСТІ ТОВАРУ

4.1. Асортимент та кількість Товару, що поставляється за цим договором, визначаються у відповідній Специфікації (Додатку), яка є невід’ємною частиною цього договору.

4.2. Якість Товару, що поставляється за цим Договором повинна підтверджуватися сертифікатом відповідності виробника.

4.3. Постачальник одночасно з передачею Товару передає Покупцю супровідну документацію на Товар (Акт прийому передачі, Видаткові, Товарно-транспортні накладні, Інструкції (керівництва) для користувачів, Технічний паспорт, Сертифікати якості, іншу документацію виробника Товару).

4.4. Гарантійний строк якості/експлуатації Товару, що поставляється за цим Договором, вказується в Технічному паспорті на Товар, який передається разом з Товаром.

4.4.1. У випадку виходу товару із ладу за вини Покупця та /або третьої особи, яка придбала товар у Покупця, а також у випадках механічних пошкоджень товару, Постачальник гарантійних зобов’язань не несе. Гарантія не поширюється на пошкодження Товару, які виникли внаслідок необережності, недостатнього контролю та обслуговування з боку Покупця чи неправильного використання Товару. Гарантія анулюється у випадку внесення змін в конструкцію Товару (Товарів) або їх вузлів без попереднього узгодження з Постачальником, чи у випадку виявлення зносу, який виник в результаті відсутності належного обслуговування відповідно до інструкції по експлуатації, пошкодження Товару від удару чи аварії, використання Товару не за його цільовим призначенням.

4.5. В разі виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень, несправностей, іншої невідповідності якості) Товару, Постачальник зобов'язується в найкоротший термін, але не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надходження письмового повідомлення або претензії від Покупця про неякісний Товар за свій рахунок усунути всі виявлені недоліки шляхом проведення відповідного ремонту Товару, а у разі неможливості їх усунення шляхом проведення ремонту - замінити Товар (його частину) аналогічним Товаром належної якості.

4.6. При усуненні недоліків (дефектів, пошкоджень, несправності, іншої невідповідності якості) Товару, гарантійний строк якості/експлуатації відповідного Товару продовжується на час, протягом якого Постачальник усував недоліки Товару.

4.7. В разі виникнення суперечок між Сторонами щодо причин виникнення недоліків (дефектів, пошкоджень, несправності, іншої невідповідності якості), Постачальник зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення суперечностей між Сторонами, звернутися до незалежної компетентної експертної установи, погодженої з Покупцем, з метою проведення дослідження щодо причин виникнення недоліків (дефектів, пошкоджень, несправності, іншої невідповідності якості) Товару, за власний рахунок оплатити це дослідження і передати Покупцеві висновок спеціаліста цієї експертної організації.

4.8. Товар за цим Договором повинен бути підготовлений Постачальником для його транспортування належним чином, що забезпечує повне його зберігання від можливих ушкоджень при транспортуванні.

4.9. Маркування повинне передбачати заходи для попередження від ушкоджень при транспортуванні, можливості ідентифікації та належного використання Товару.

5. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Постачальник зобов’язаний:

5.1.1. Постачальник зобов’язаний передати якісний та комплектний Товар у власність Покупця у визначений Договором строк та в Місці поставки;

5.1.2. З урахуванням вимог Податкового кодексу України та умов даного Договору, Постачальник зобов’язаний: в день виникнення податкових зобов’язань скласти податкову накладну та/або розрахунок коригування (надалі – ПН/РК); до моменту реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі – ЄРПН) погодити її/його зміст із Покупцем, а в разі виявлення помилок останнім – здійснити їх виправлення у відповідності до наданих зауважень; протягом строків, встановлених Податковим кодексом, здійснити реєстрацію погодженої Покупцем ПН/РК в ЄРПН;

- у випадку анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, Постачальник зобов’язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 8 (восьми) робочих годин з дати такого анулювання, письмово попередити про це Покупця.

5.2. Покупець зобов’язаний:

5.2.1. прийняти Товар в строк та на умовах цього Договору;

5.2.2. своєчасно оплатити Товар за встановленими цінами на умовах та в порядку визначених Договором;

5.3. Постачальник має право:

5.3.1. на дострокову поставку Товару за узгодженням із Покупцем.

5.3.2. поставляти Товар в кілька етапів в межах встановленого строку його поставки за узгодженням із Покупцем;

5.4. Покупець має право:

5.4.1. у разі поставки Товару, що не відповідає якісним показникам, Покупець має право відмовитись від отримання партії такого Товару та вимагати відшкодування збитків;

5.4.2. у випадку порушення строків поставки Товару, поставки Товару неналежної кількості та/або якості, Покупець в будь-якому випадку має право вимагати від Постачальника повернення сплачених коштів за неякісний та/або непоставлений Товар. В цьому випадку на першу вимогу Покупця, Постачальник зобов’язується протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги від Покупця, повернути Покупцю суму грошових коштів на яку не було поставлено належний за умовами цього договору Товар.

5.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за даним Договором третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

5.6. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни відомостей, місцезнаходження, банківських реквізитів тощо.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки.

6.3. Постачальник несе відповідальність у вигляді сплати Покупцю наступної неустойки:

6.3.1. у випадку пропущення строків поставки Товару – у розмірі 0,3% від вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення;

6.3.2. у випадку несвоєчасного усунення недоліків (дефектів, пошкоджень, несправності, іншої невідповідності якості) - у розмірі 0,3% від вартості Товару неналежної якості за кожен день прострочення;

6.4. У разі порушення умов п.п.5.1.2 цього Договору Постачальник зобов’язаний відшкодувати всю суму понесених витрат та завданих внаслідок такого порушення збитків (в т.ч. суму штрафних санкцій контролюючих органів), за кожний випадок такого порушення.

6.5. За невчасне здійснення розрахунків Покупець сплачує Постачальнику пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення. Вказана пеня не нараховується на суми авансових платежів.

7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, розбіжності, вимоги і претензії, що виникли з цього Договору або у зв'язку з ним, в тому числі, але не виключно, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення підлягають остаточному розгляду в Третейському суді при Рівненській торгово-промисловій палаті, місцезнаходження якого за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 19 (далі - Третейський суд) відповідно до регламенту зазначеного суду.

На підставі цієї третейської угоди підлягають розгляду також будь-які інші суперечки між Сторонами, які не виникають з зазначеного у попередньому абзаці цього пункту Договорі, але є наслідком визнання цього Договору недійсним, або таким, що не був укладений.

Сторони прийшли до взаємної згоди про те, що третейський розгляд здійснюється Третейським судом, в складі одного третейського судді, який призначається в порядку, передбаченому Регламентом зазначеного суду.

Про місце проведення третейського розгляду Сторони повідомляються ухвалою суду. Мова третейського розгляду українська.

Сторони не вважають за необхідне ведення протоколу засідання Третейського суду.

Сторони дійшли згоди, що у випадку неявки Сторін або однієї Сторони на засідання Третейського суду суддя може розглянути спір без участі Сторони (Сторін) за наявними у справі документами (доказами).

У разі неявки відповідача до суду він має право подати до суду письмовий відзив.

Рішення Третейського суду буде остаточним і обов'язковим для Сторін.

Сторони зобов’язуються добровільно виконувати рішення Третейського суду, без будь-яких зволікань чи застережень.

Сторони вважають такими, що отримані в день такої доставки, виклик на судове засідання представників Сторін, витребування додаткових документів та письмових матеріалів, тощо, направлений Третейським судом Сторонам на їх електрону адресу, СМС-повідомлення на номер мобільного телефону, кур’єрським поштовим повідомленням Укрпошти та інших операторів зв’язку, повідомлення на вайбер, вацап, телеграм, телефонограмою чи в інший спосіб на вказані в договорі (контракті) або відзиві засоби зв’язку та номера телефонів представників Сторін.

Сторони дійшли згоди, що у разі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні за згодою Сторін, останній повинен повідомити нового кредитора або боржника про існування даного Третейського застереження.

8 Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Договір може бути змінений або доповнений тільки за взаємною згодою Сторін.

9.2. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємною складовою частиною за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов'язковим посиланням на цей Договір.

9.3. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися вчиненими належним чином у випадку, якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим або цінним листом, кур'єром, телеграфом або врученні особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового повідомлення про вручення.

9.4. Цей Договір укладений в двох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

9.5. Цим Постачальник підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних умовах.

Якщо ви не отримали потрібну інформацію, зверніться в службу підтримки впродовж робочого часу (8:00 - 17:00).
Ваше повідомлення успішно надіслано

Адреса:

вул. Грушевського 28, Здолбунів, Рівненська обл., 35705, Україна

Мобільний телефон:

+38 (050) 435-99-90
+38 (036) 522-36-34